Τομέας Αστικού δικαίου

 • Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα, αγωγές κατά ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου.

 • Μισθωτικές διαφορές, διαταγές απόδοσης μισθίου, αγωγές μείωσης ενοικίου, παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων.

 • Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, ρύθμιση σχέσεων μεταξύ συζύγων, αγωγές διατροφών, υιοθεσίες,
  συναινετικά και κατ' αντιδικία διαζύγια, προστασία τέκνων.

 • Εμπράγματο δίκαιο, διεκδικητικές αγωγές, αγωγές διανομής, αγωγές νομής,
  ασφαλιστικά μέτρα νομής - κατοχής, κτηματολόγιο.

 • Κληρονομικά δικαιώματα.

 • Σύνταξη συμβάσεων που ρυθμίζουν σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, Συμβάσεις έργου, Συμβάσεις εντολής.

 • Ίδρυση σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Πλήρης νομική υποστήριξη σχετικά με τροποποίηση των καταστατικών τους. Διαχείριση ιδρυμάτων και ενημέρωση περί της ειδικής νομοθεσίας που διέπει τις διάφορες κατηγορίες.

 • Αγωγές αποζημίωσης από αδικοπραξία και ενδοσυμβατική ευθύνη.

 • Αγωγές περί μη εκτέλεσης έργου.