Τομέας Εργατικού δικαίου

  • Προσύμφωνα και συμβάσεις εργασίας και ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αναγκαστικές συμβάσεις εργασίας.

  • Ενημέρωση επί θεμάτων μισθού, αδειών, επιδομάτων, απόλυσης, παράλληλης απασχόλησης, ίσης μεταχείρισης, καταγγελίας.

  • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης, εργατικά ατυχήματα.

  • Αγωγές συλλογικές και ατομικές κατά ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ για διεκδίκηση δικαιωμάτων εργατικού δικαίου.